säännöt

I nimi, tarkoitus ja toiminta

1 § nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on NAM- Neurokirjon ammattilaiset ry.
Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja sen toiminta-alue kattaa koko Suomen.

2 § toiminnan tarkoitus

Yhdistys on valtakunnallinen yhdistys, jonka tarkoituksena on kehittää neurokirjon henkilöiden ja heidän läheistensä toimintakyvyn tukemiseen osallistuvien ja neurokirjon henkilöiden ja heidän läheisiään työssä kohtaavien yhteistyötä ja tietotaitoa.
Tarkoitus on toimia edellisistä lähtökohdista käsin neurokirjon henkilöiden ja heidän läheistensä hyvinvoinnin parantamiseksi.

3 § toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • kokoaa ja välittää jäsenilleen kohderyhmiensä erityisvaikeuksiin ja tuen tarpeisiin liittyvää moniammatillista tietoa
 • tiedottaa jäsenilleen meneillään olevista tutkimus-ja kehittämishankkeista
 • järjestää jäsenilleen koulutuksia ja seminaareja
 • edistää yhtenäisen terminologian ja yhtenäisen ohjaus- yms.materiaalin käyttöä moniammatillisessa yhteistyössä
 • edistää moniammatillisen yhteistyön kehittämistä ja toteutumista
 • edistää ammattilaisten välistä keskustelua sekä ideoiden ja kokemusten vaihtoa kansallisella ja kansainvälisellä tasolla
 • tekee yhteistyötä kohderyhmiinsä liittyvien yhdistysten ja organisaatioiden kanssa
 
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa julkisoikeudellisia määrärahoja, avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi myös järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia asianomaisella luvalla.

II jäsenyyttä koskevat määräykset

4 § jäsenlajit

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, kannatusjäseniä ja kunniajäseniä.

Varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä luonnollisen henkilön, joka toimii ammatillisessa työssä kohdassa ”Toiminnan tarkoitus” kuvatulla toimialueella.

Kannatusjäseneksi hallitus voi hyväksyä luonnollisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.

Kunniajäseneksi yhdistys voi hallituksen esityksestä kutsua luonnollisen henkilön, joka on pitkäaikaisesti ja tuloksellisesti työskennellyt yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi.

5 § jäsenmaksut

Varsinainen jäsen ja kannatusjäsen ovat velvollisia suorittamaan vuosittain yhdistyksen kokouksen päättämän jäsenmaksun. Eri jäsenryhmien jäsenmaksu voi olla eri suuruinen. Kunniajäsen ei maksa jäsenmaksua.

6 § eroaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

7 § erottaminen

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka:

 1. on laiminlyönyt jäsenmaksun tai muulla tavoin jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut
 2. on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä
 3. ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja

 

Jos erottamisen syynä on jokin muu kuin jäsenmaksun laiminlyönti, jäsen voi vedota hallituksen tekemästä erottamispäätöksestä yhdistyksen kokoukseen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa saatuaan tiedon päätöksestä. Erottaminen astuu voimaan vetoamisajan mentyä umpeen tai yhdistyksen kokouksen vahvistettua päätöksen.

Hallitus voi katsoa eronneeksi jäsenen, joka ei ole maksanut kuluvan vuoden jäsenmaksua vuoden loppuun mennessä.

Eronnut tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksun myös eroamis- tai erottamisvuodelta.

III päätöksen teko ja hallinto

8 § toimielimet

Yhdistyksen päättävänä elimenä on yhdistyksen kokous, joita ovat vuosikokous ja ylimääräinen kokous.

Vuosikokous pidetään vuosittain syys – marraskuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous tai hallitus niin päättää tai vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti ilmoittamansa asian takia hallitukselta vaatii.

9 § vuosikokous

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Esitellään hallituksen kertomus edelliseltä toimintavuodelta.
 2. Esitellään tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus edelliseltä toimintavuodelta.
 3. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
 4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
 5. Päätetään seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelma.
 6. Päätetään seuraavana toimintavuonna varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruus näiden sääntöjen 5§:n mukaan.
 7. Päätetään seuraavan toimintavuoden talousarvio.
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimintavuodeksi.
 9. Päätetään kuinka monta hallituksen jäsentä valitaan seuraavaksi kaudeksi erovuoroisten tilalle näiden sääntöjen 14§ mukaan.
 10. Valitaan hallituksen jäsenet erovuosoisten tilalle seuraavaksi kahdeksi toimintavuodeksi.
 11. Valitaan hallituksen varajäsenet seuraavaksi toimintavuodeksi ja päätetään, missä järjestyksessä heidät kutsutaan hallituksen kokoukseen.
 12. Päätetään valitaanko yksi vai kaksi toiminnantarkastajaa seuraavaksi toimintavuodeksi.
 13. Valitaan toiminnantarkastaja tai toiminnantarkastajat ja hänelle tai heille henkilökohtainen varamies tai henkilökohtaiset varamiehet.
 14. Käsitellään kokoukselle tehdyt aloitteet.
 15. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 16. Käsitellään muut asiat, jotka kokous toteaa kiireelliseksi vähintään 3/4 määräenemmistöllä annetuista äänistä ottaen huomioon yhdistyslain 24§:n määräykset.

10 § aloitteet

Varsinainen jäsen voi tehdä aloitteen vuosikokoukselle. Aloite toimitetaan yhdistyksen hallitukselle elokuun loppuun mennessä. Hallituksen on tuotava aloite vuosikokouksen käsiteltäväksi omalla lausunnollaan varustettuna.

11 § kokouskutsu

Kutsu yhdistyksen kokoukseen toimitetaan kaikille jäsenille kirjeitse tai jäsenen tätä tarkoitusta varten ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsun yhteydessä toimitetaan esityslista.

12 § äänivalta ja päätöksenteko kokouksissa

Äänioikeus yhdistyksen kokouksessa on varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä, joka on suorittanut yhdistykselle erääntyneet jäsenmaksunsa. Jäsen ei voi valtuuttaa ketään muuta käyttämään äänioikeuttaan.

Erääntyneet jäsenmaksunsa suorittaneella kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

13 § hallitus

Yhdistyksen hallituksen muodostavat puheenjohtaja ja 3-5 varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Puheenjohtajan ja varajäsenten toimikausi on yksi kalenterivuosi, hallituksen varsinaisten jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta siten, että heistä aina puolet on vuosittain erovuorossa.

14 §

Hallituksen tulee hoitaa yhdistyksen asioita huolellisesti yhdistyslain, näiden sääntöjen ja yhdistyksen kokouksen tekemien päätöksen ja hyvän yhdistyskäytännön mukaan.

Hallituksen tehtävä on muun muassa:

 1. Valita hallituksen varsinaisten jäsenten keskuudesta varapuheenjohtaja kuukauden kuluessa toimikautensa alkamisesta.
 2. Valita keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteeri ja rahastonhoitaja kuukauden kuluessa toimikautensa alkamisesta.
 3. Hoitaa yhdistyksen varoja ja muuta omaisuutta sekä huolehtia kirjanpidon lainmukaisuudesta ja tilinpäätöksen valmistumisesta.
 4. Kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat.
 5. Huolehtia, että ilmoitus sääntöjen muuttamisesta tai nimenkirjoittajan vaihtumisesta tehdään viipymättä yhdistysrekisteriin.
 6. Hyväksyä yhdistyksen jäsenet ja pitää heistä luetteloa.
 7. Huolehtia yhdistyksen kotisivujen pitämisestä internetissä, jos yhdistyksellä sellaiset on.
 8. Edustaa yhdistystä sekä kantaa ja vastata sen puolesta.

15 §

Puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja kutsuu koolle hallituksen kokouksen. Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on puheenjohtaja, tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja yli puolet varsinaisista jäsenistä.

Hallitus voi tehdä päätöksiä myös tietoverkossa, puhelinkokouksessa taikka sähköpostilla taikka muuta sellaista viestintä käyttäen, joka mahdollistaa hallistuksen jäsenten yhteydenpidon päätöksen teon aikana.

Hallituksen päätökseksi tulee asiaäänestyksessä se kanta, jonka hyväksi on annettu useimmat äänet. Henkilövaaleissa valituksi tulee eniten ääniä saanut henkilö. Tasatuloksen sattuessa, ratkaisee asiaäänestyksessä puheenjohtajan kanta, henkilövaalissa arpa.

16 § nimenkirjoitusoikeudet

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen varsinaiset jäsenet kaksi aina yhdessä siten, että vähintään toinen on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Yhdistyksen hallitus voi määrätä yhdistyksen toimikenkilön kirjoittamaan yksin yhdistyksen nimen.

IV muita määräyksiä

17 § toiminnan tarkastus

Yhdistyksellä on yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja hänellä tai heillä henkilökohtainen varamies tai henkilökohtaiset varamiehet.

Toiminnantarkastajalla tulee olla sellainen taloudellisten asioiden ja yhdistyksenhallintoa koskeva asiantuntemus kuin yhdistyksen toimintaan nähden on tarpeen tehtävän hoitamiseksi.

18 § tili-ja toimintavuosi

Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain, ja tilinpäätös asiakirjoineen on toimitettava toiminnantarkastajalle maaliskuun loppuun mennessä.

Toiminnantarkastajien tulee toimittaa hallitukselle toiminnantarkastuskertomus viimeistään huhtikuun loppuun mennessä.

19 § sääntöjen muuttaminen

Yhdistyksen kokous voi päättää näiden sääntöjen  muuttamisesta, jos asiasta on mainittu kokouskutsussa. Sääntöjen muutospäätöksen on saatava hyväkseen vähintään 3/4 annetuista äänistä.

20 § yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen kokous voi päättää yhdistyksen purkamisesta, jos asiasta on mainittu kokouskutsussa. Purkamispäätöksen on saatava taakseen vähintään 3/4 annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen päätöksen mukaisesti. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

21 § jäsenoikeuksien säilyminen

Näillä säännöillä ei ole takautuvaa vaikutusta jäsenen vahingoksi, vaan saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

22 § siirtymäsäännös

Valitessa näiden sääntöjen mukaan hallitusta ensimmäistä kertaa hallituksen varsinaisten jäsenten toimikauden pituus määrätään arvalla siten, että puolella, tai lähinnä puolella toimikausi on kahden vuoden mittainen ja muilla vuoden mittainen.